CF Montmeló UE
Direcció: C/ Folch i Torres, 4 · 08160 Montmeló (Barcelona)
Telèfon: 935799022

Club de Futbol Montmeló
Unió Esportiva

Normativa

Image

Temporada 2020/2021

NORMES DE FUNCIONAMENT ESPORTIU

L’objectiu d’aquest document és fixar les bases per aconseguir el correcte funcionament de l’entitat, basat en el respecte mutu de tots els membres del club: aficcionats, socis i simpatitzants, entrenadors, jugadors, delegats i membres de la Junta Directiva. El respecte mutu té com a primera premissa el compliment de les més bàsiques normes d’educació, tant pel que fa al llenguatge oral com al gestual, de tots i cadascun dels membres cap a un altre del club, sigui el que sigui la seva responsabilitat. La salutació entre tots els integrants de l’entitat (jugadors, entrenadors, pares i mares, delegats, aficionats, empleats del club i membres de la Junta Directiva) ha de ser un dels gestos d’educació que fomentin aquest respecte en el C.F. Montmeló U.E.


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA ESPORTIVA

Fruit de la formulació d’aquestes normes bàsiques de funcionament, es crea una Comissió de Convivència Esportiva, que té com a objectiu:

• El seguiment i compliment de les Normes Bàsiques de Funcionament.
• L’estudi i proposta de mesures correctivas o de sanció de les conductes contràries a l’esperit d’aquestes normes; la decisió derivada d’aquesta proposta serà ratificada o rectificada per la Junta Directiva, d’acord amb els interessos generals del Club.

La Comissió de Convivència Esportiva estarà formada per:

El President, dos membres de la Junta Directiva, Coordinador Esportiu, dos Entrenadors i dos pares/mares de jugadors.


NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT:


EN L’ENTRENAMENT


• És imprescindible la puntualitat: els jugadors han d’estar preparats a la zona de vestuaris 10 minuts abans de l’hora fixada per a l’inici de l’entrenament. En el cas que un jugador arribés una vegada iniciada la sessió preparatòria haurà, abans d’incorporar-se a la mateixa, de dirigir-se a l’entrenador per justificar el retard.
• La impossibilitat d’arribar a l’hora prevista de l’entrenament, de forma reiterada, haurà de ser prèviament comunicada i justificada a l’entrenador; d’igual forma, en cas de preveure la impossibilitat d’assistència a l’entrenament, haurà de ser comunicada amb antelació.
• Tots els jugadors que participin de l’entrenament i que estiguin feredats / consell han de venir equipats amb la roba oficial del club (Samarreta, pantaló i mitges, a l’hivern suadora).
• Al llarg de la sessió preparatòria, els jugadors s’abstindran de mantenir converses amb persones alienes a la sessió sense previ avís i deguda autorització de l’entrenador.
• No està permesa l’entrada en el terreny de joc de persona alguna aliena a la sessió preparatòria sense autorització de l’entrenador.
• Queda totalment prohibit entrenar amb rellotges, polseres, cadenes, pírcings o qualsevol altre objecte que pugui causar dany físic al jugador o als seus companys.
• Qualsevol actitud negativa o irrespectuosa en la sessió preparatòria, ja sigui d’enfrontament cap als companys o entrenadors, o de desobediència cap a aquests últims serà motiu de proposta de sanció després de ser degudament estudiada per la Comissió de Convivència Esportiva.
• L’horari de l’entrenament haurà de respectar-se tant a l’inici com a la finalització del mateix. Qualsevol variació en el mateix podrà ser acceptat si, prèviament, ha estat acordat pels entrenadors.
• Queda completament prohibit abandonar la sessió d’entrenament sense permís de/ls l’entrenador/es. Qualsevol jugador que incompleixi aquesta norma serà objecte de sanció per part del C.F. Montmeló U.E. - CONVOCATÒRIES (no obligatòries per a futbol base)
• Al final de l’últim entrenament setmanal, es donarà la llista de convocats per al partit, així com el lloc i l’hora de convocatòria.
• Els jugadors convocats hauran de confirmar el seu coneixement i assistència, signant la casella corresponent al seu nom.
• Si algun jugador no pogués, per absència, realitzar el tràmit de la signatura de la convocatòria, serà responsabilitat del delegat informar-ho i garantir la presència del jugador en el dia, lloc i hora prevists en la convocatòria.
• Tot jugador que signi la fulla de convocatòria haurà, obligatòriament, d’assistir al partit de competició. En cas contrari i sense la deguda justificació, aquesta acció serà motiu de sanció per part del C.F. Montmeló U.E.


EN EL PARTIT

• Els jugadors del C.F. Montmeló U.E. hauran de mantenir un absolut respecte als jugadors, tècnics i altres responsables de l’equip contrari.
• D’igual forma, hauran de mantenir una actitud de respecte cap a l’àrbitre del partit i a les decisions que adopti; una actitud contrària perjudica sempre els interessos de l’equip i, per extensió, del club.
• Com indica el reglament: abans, durant i després del partit, els únics interlocutors amb l’àrbitre seran: el delegat, l’entrenador i el capità de l’equip.
• Els únics interlocutors amb membres de l’equip contrari seran: els membres de la Junta Directiva presents, el coordinador de l’àrea esportiva, el delegat i l’entrenador de l’equip.
• Les persones facultades per poder accedir a la zona de vestuaris i als vestuaris seran: els jugadors, l’entrenador, el fisioterapeuta o massatgista i el delegat de l’equip, així com el coordinador de l’àrea esportiva i el president; l’accés de qualsevol altra persona ha de ser autoritzada per l’entrenador.
• Tot jugador que hagi estat convocat pel partit de competició haurà d’assistir, obligatòriament, amb el xandall del club i amb la resta de material esportiu (bossa d’esports, dessuadora, samarreta, ...).
• En la banqueta únicament podran estar els jugadors que constin en l’acta del partit, els entrenadors, el delegat i el massatgista.
• En cap cas, i sense la deguda autorització de l’entrenador/és, es podrà abandonar la banqueta o el terreny de joc durant el transcurs del partit. Tot jugador que incompleixi aquesta norma serà objecte de sanció per part del C.F. Montmeló U.E.
• El jugador haurà d’estar a la disposició del C.F. Montmeló U.E. en les decisions tècniques que es prenguin al llarg de la temporada, segons les necessitats esportives del club.
• Davant casos de necessitat esportiva, qualsevol jugador del CF Montmeló UE, podrà ser convocat per un altre equip del Club. En cas que el jugador no estigui disposat, aquesta acció serà estudiada per la Comissió de Convivència Esportiva.


DELS JUGADORS

• Tot jugador del club que, durant el transcurs i al final de la temporada, vulgui participar en entrenaments i/o partits amistosos amb un altre club, no podrà fer-ho sense l’autorització per escrit del C.F. Montmeló U.E., previa petició de participació de l’equip amb el que vulgui participar bé per la intranet, o al correu info@cfmontmeloue.cat.


DELS ENTRENADORS

• L’entrenador haurà de mantenir respecte cap als òrgans d’adreça i d’organització del club, i complir els objectius fixats pels coordinadors, que hauran estat treballats prèviament en col·laboració amb els mateixos entrenadors.
• Haurà de tenir puntualitat als entrenaments (inici i final), i no abandonar el camp fins que surti l’últim jugador del vestuari. 
• Les sessions han de portar-les preparades, deixant de banda la improvisació.
• Els entrenadors hauran de mantenir respecte cap als pares, mares i/o tutors i en cas de possibles conflictes, serà el coordinador qui intervingui i tracti de resoldre els possibles problemes.
• Són els responsables del material que se’ls entrega a començament de temporada, tant el vestuari com el material esportiu, i que han de tornar un cop acabada la temporada, en el cas que no fos així, haurà d’abonar el material deteriorat o perdut.


DELS DELEGATS i/o 2º ENTRENADORS

• El delegat és el responsable de mantenir la normalitat en el desenvolupament del partit i mantindrà una cordial relació amb l’àrbitre i els membres autoritzats de l’equip contrari.
• Acompanyarà i estarà a la disposició de l’àrbitre per atendre qualsevol indicació seva, des del moment que arriba a les instal·lacions, fins que les abandona.
• A l’hora indicada per a l’inici del partit, acompanyarà a l’àrbitre des del vestuari fins al terreny de joc, tant a l’inici com al final de cada una de les parts que componen el partit.
• Serà el responsable d’avisar a les Forces de l’Ordre Públic, en el supòsit que es requerís la presència d’aquestes, per a un correcte desenvolupament del partit de futbol.
• Per motius de seguretat i cortesia, el delegat no podrà abandonar la instal·lació fins que l’àrbitre no ho hagi fet.


DELS PARES, MARES i/o TUTORS

• Les mares, pares i/o tutors legals han de tenir una actitud positiva durant el desenvolupament dels entrenaments i dels partits, tant cap als components de l’equip propi, com cap als de l’equip contrari i, sobretot, cap a l’àrbitre, limitant la seva acció a animar al nostre equip, evitant, d’igual manera, donar instruccions o consignes als jugadors.
• Qualsevol altra actitud contrària al punt anterior: insultant i protestant les decisions de l’àrbitre, les decisions dels entrenadors del nostre club o les accions de l’equip contrari, pot dificultar el correcte desenvolupament del partit i perjudicar seriosament els interessos del club así como
• Qualsevol actitud irrespectuosa greu o conducta incívica del pare, mare o tutor legal d’un jugador del club, en relació a algun dels components del C.F. Montmeló U.E. (entrenadors, delegats, empleats del club, pares i mares, membres de la Junta Directiva...), serà objecte de proposta de sanció per part de la Comissió de Convivència Esportiva o, en defecte d’això, per la Junta Directiva.
• Les sancions imposades per la FCF derivades per l’actuació inadequada del nostre públic, seran abonades pels infractors.
• Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club en la forma i terminis establerts. La devolució o impagament d’un rebut s’haurà de satisfer abans del venciment del següent, en el cas de 2 rebuts vençuts i no liquidats, comportarà la suspensió dels entrenaments i partits del jugador afectat, havent de ser els pares o tutor el que li comuniqui la impossibilitat de seguir entrenant, pels motius que cregui més oportú.
• Els pares, mares i/o tutors (excepte en els equips de categoria ESCOLA i PRE-BENJAMÍ B) tenen prohibit l’accés als vestuaris. Solament podran fer-ho i sense cap tipus de permís en cas d’emergència de qualsevol tipus.


EN LES INSTAL·LACIONS

• Els jugadors hauran de col·laborar, en tot el possible, per mantenir les instal·lacions en bon estat; és responsabilitat de cada equip el manteniment del bon estat dels vestuaris (utilitzant les papereres) i del material esportiu, una vegada acabat l’entrenament i/o partit.
• Per qüestions d’ètica, higiene i civisme, les instal·lacions alienes hauran de mantenir-se en perfecte estat. Qualsevol deficiència que es trobi haurà de ser comunicada, amb rapidesa, a algun responsable del club contrari.
• Els desperfectes, elements trencats i/o avariats a causa d’un mal ús, seran responsabilitat de la persona que els hagi causat i, per tant, serà responsable econòmic de la reparació o reposició.
• Excepte a la zona habilitada per a això, queda totalment prohibit fumar a cap espai de la instal·lació (vestuari, banqueta, terreny de joc, ...).
• Queda prohibit accedir a la zona de vestuaris amb patins i similars. Igualment, queda prohibit menjar fruita seca amb pela en tot el recinte.
• Els jugadors del club únicament podran accedir al terreny de joc durant els entrenaments i/o partits del seu equip.


Qualsevol acció no contemplada en aquest document i que alteri el correcte funcionament del C.F. Montmeló U.E., serà degudament estudiada i valorada per la Comissió de Convivència Esportiva, que proposarà les mesures correctivas o de sanció que seran ratificades o rectificades per la Junta Directiva, d’acord amb els interessos generals del club.


Concessió de baixa als jugadors del C.F. Montmeló U.E.

• La persona sol·licitant de la baixa haurà de ser el tutor legal del jugador.
• El jugador/a haurà d’estar al corrent de pagament de la totalitat de la quota de la temporada i el material, i en el cas que es sol·liciti avanç del termini de la mateixa, haurà d’abonar-la sencera en efectiu.
• En fitxar per un altre club, també haurà d’abonar, si aplica, les despeses federatives i les de la revisió mèdica realitzada.
• Una vegada complerts aquests requisits i valorades les circumstàncies, la Junta Directiva adoptarà una decisió en relació a la concessió de la baixa del jugador.La Junta Directiva;
Montmeló Juny de 2020.
Image